Застрахователната култура на българина не е от нещата, с които да се гордеем. Практиката показва, че ако една застраховка не е задължителна то наистина я пренебрегваме като потенциална превенция за бедствия, аварийни ситуации и други неприятности. Но се оказва, че в бизнеса има такива застрахователни опции, които не са задължителни, но пък са достатъчно основателни с оглед на това при настъпване на инцидент с транспортни услуги превозвачите да имат възможност друг да поеме тяхната отговорност за настъпилото събитие.

Определение на застраховката „отговорност на превозвача“

За хора, които не са наясно с рисковете, които носят превозвачите този вид застраховане е странно. Идеята обаче е в това при настъпване на инцидент товара, който е частично или напълно повреден да не бъде отговорност на превозвача, а на застрахователя, който да обезщети заявителя на услугата. По своята терминологична обосновка застраховката Отговорност на превозвача представлява покриване на щети при повреда, пълна или частична загуба на товара, като в случая може да се касае както за транспортно средство, собственост на превозвача, така и за наето такова. Доста специфична е тази застраховка и поради това е важно на коя компания от застрахователния сектор ще я поверите. Явните причини за това са практиката на тези компании по отношение на изплащане на обезщетения, които са свързани с настъпването на застрахователни събития

Обхват и валидност на Отговорност на превозвача

Широк е обхвата на полицата отговорност на превозвача. Тя се отнася за:

транспортни услуги
  • Международни превози. Базира се на конвенцията СМR, която използват всимки превозвачи, регистрирани на територията на страната  и предоставящи транспортни услуги в чужбина;
  • Транспортни услуги на територията на Република България. Закона за автомобилните превози е отправна точка при тези застрахователни полици с оглед на това да се предлага обезщетение за настъпил инцидент в пределите на страната;
  • Каботажни превози. Обект на застраховане на превозни средства, които се транспортират на плавателни средства. Застраховката обаче се отнася само за конкретни европейски страни.

Сроковете на валидност на застрахователната полица могат да бъдат различни:

  • За една година;
  • За определен период от време;
  • За конкретен превоз.

Обикновено срока на полицата се определя на база обичайните товари, които превозват транспортните фирми. Когато обаче има специални режими на товарите е желателно това да бъде взето под внимание и да се направи застраховка за конкретния това. Компаниите в застрахователния сектор са максимално гъвкави и предоставят на транспортните фирми условия, които да отговорят на техните нужди за осигуряване на спокойно извозване на стоки и товари както в пределите на страната, така и извън нея.

Покритие при настъпване на застрахователно събитие

Дори професионалните шофьори с дълъг стаж на пътя могат да попаднат в непредвидени обстоятелства и това да доведе до отговорност на превозвача за увреден това, частична или пълна загуба. Основните покрития при настъпване на застрахователно събития касаят:

  • Разходи, които са съпоставими на размера на щетите на товара, ограничаване на размера на щетите;
  • За да остане на безопасно и сигурно място стоката или товара от аварирало превозно средство се налага да бъдат ползвани складове, които да осигурят конкретни условия за правилно съхранение. Разходите за престоя, но не надхвърлящ 48 часа са обект на покритие от застрахователната полица;
  • За издаването на документ, протокол за настъпилото събитие е възможна експертиза от компетентен орган. Издаването на тази документ е свързан с разходи, които също са обект на покритието от застраховката отговорност на превозвача.

Има и специални условия за покритие, които допълнително се уточняват съобразно общите условия на застрахователната компания. Обикновено при такива условия се правят анекси и допълнителни споразумения, които да гарантират, че при настъпването на подобни ситуации, обезщетението ще бъде за сметна на застрахователната компания. Като се има предвид, че сектора, касаещ транспортните услуги е доста рисков то и премиите на полиците като размер   са съобразени с тях.